โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฉัตรชัย นาสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปัทมา ศรีสุโร

ว่าที่ รอ.ชวลิต ทองค้ำ

นายวิสันต์ เลิศผสมสิทธิ์

นางเพ็ญจิตต์ ถาวรธนทรัพย์

นางธนพร จุลธุระ

นายปรีชา ศรีทวี

นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ

นายบาลจง ปั้นเหน่งเพชร

นายพชระ พลอยทับทิม

นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน

นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลป

นางกรรนิกา เสืออบ

นางสาวมณฑารพ สิงห์โตเกษม

นางสาววิเชียร กลีบจงกล

นางสายทิพย์ เลี้ยงอยู่

กนกวลัย เพลินจิตต์

นายธวัชชัย บัวหลวง

นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว

นางชญานิษฐ์ รอดลอย

นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์

นางบุษญา ร้องขันแก้ว

นางพวงดาว บัวหลวง

นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง

นางศรัญญา เดชมาก

นางสาวนิรมล เรืองงาม

นางสาวนาขวัญ โชยา

นายโกวิท มีอารีย์