โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ให้นำมาส่งในวันสอบ
นักเรียนที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้นำเอกสารหลักฐานมาส่งในวันสอบ   
เอกสารที่ต้องส่ง มีดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร (ด้านหน้าและด้านหลัง)
3. ใบรายงานผลการสอบ O-NET (ด้านหน้าและด้านหลัง)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา แต่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านลงนามรับรองการอาศัยอยู่จริงในสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนด้วย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
***เอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง***
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 2020 ครั้ง