โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ แสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังนี้ รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  (จังหวัดเพชรบุรี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชาติ 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3  1.เด็กชายชินดนัย ตระการฐานณรงค์ 2.เด็กชายณัฐกันต์ แสงนิล 3.เด็กชายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ  ผู้ฝึกสอน  1.นางสาวนิสสรณ์ กีรติพิพัฒนพร 2นายสุกฤษฎิ์ เมธาประสิทธิ์  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  2.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – 6 1.นางสาวปวีพร แย้มปราโมทย์ 2.นางสาวสหัสยา สายเสียงสด 3.นายไตรภูมิ จารุสุทธิประภา  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาววราภรณ์ บัวงาม 2.นางสาวชนม์ชนก เดือนฉาย  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 5  3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 – 6 1.นางสาวกฤตพร ผวาผดุง 2.นางสาวธนกานต์ กลิ่นพิกุล 3.นายเดชดำรง ปานดำ  ผู้ฝึกสอน  1.นางสาวจิตติมา เครือแขก 2.นางสาวรุ่งทิพย์ บัวประคอง  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 23  4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 – 3 1.เด็กชายธนกร บุญวัฒน์ 2.เด็กชายพสิษฐ์ สมสวย 3.เด็กชายวรรณธัช สุขรักษา  ผู้ฝึกสอน  1.นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฏ 2.นางณัชชา ศรีสุกใส  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 21  5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 – 6 1.นางสาวปวีณนุช ปานศิริ 2.นายรัชพล โพธิ์คล้าย 3.นางสาวหทัยชนก เจริญเร็ว  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก 2.นางสาวอุมาพร เกิดผล  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 6  6.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 1.เด็กหญิงนันทนัท วงศ์สมุทร 2.เด็กหญิงรัชชานันท์ สุริโย  ผู้ฝึกสอน  1.นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก 2.นายเขมทัต ม่วงสุน  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 49  ระดับภาค  7.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – 3  1.เด็กหญิงณัฐิดา ภาธรกุล 2.เด็กหญิงมณัสนันท์ ประสิทธิ์วรการ 3.เด็กชายรัฐภูมิ ผดุงเกียรติวงษ์  ผู้ฝึกสอน  1.นางสาวนุชจรินทร์ ปิ่นทอง 2.นายจตุพร เกิดสดับ  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  8.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 – 3 1.เด็กหญิงกัลยา คล้ำหล่ำ 2.เด็กหญิงธัญชนก ศรีวงษ์ 3.เด็กหญิงวิมลมาศ ภูมิประเทศ  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวบุณยาพร คำสินธุ์ 2.นายสุริยา น้อยสุวรรณ์  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  9. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 – 6 1.นายจารุวิทย์ จิตรบรรจง 2.นางสาวธนาภา ผลิศักดิ์ 3.นางสาวรมิดา วันสิงสู่  ผู้ฝึกสอน 1.ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย จิบทอง 2.นายสุริยา น้อยสุวรรณ์  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  10.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – 6  1.นายพลพิศุทธิ์ พงษ์พานิช 2.นายศุภกร แสงอรุณ  ผู้ฝึกสอน  1.นายสุนทร เขียวน้ำเงิน 2.นายวรรษธร วงษ์สวาท  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อันดับ 4  11.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-3 1.เด็กชายกันตินนท์ นิรมลไพสิฐ 2.เด็กชายอุกฤษฎ์ อ่อนทรัพย์  ผู้ฝึกสอน  1.ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก 2.นายสุริยา คำโหย  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  12.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-3 1.เด็กชายชัชธัญ ใสแย้ม 2.เด็กชายภานุวิชญ์ ชมชูชื่น  ผู้ฝึกสอน  1.ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก 2.นายสุริยา คำโหย  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง อันดับ 5  13. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-6 1.นายการิน พวงทอง 2.นายธนธัช เกษเดช 3.นายศิรวิทย์ เพียรศรีวัชรา  ผู้ฝึกสอน 1.ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก 2.นายสุริยา คำโหย  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 955 ครั้ง