โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับบรรจุข้าราชการครูและคุณครูที่ย้ายมารับราชการครู ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์
นาย ธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีขอเเสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการบรรจุข้าราชการครูประจำปี ๒๕๖๐ เเละคุณครูที่ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑.นางดุษฎี จุลกะนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒.นางสาวภัสสนันทน์ เขียมทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓. นายณัฐพล ทองเหลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ เเละ ๕
๔. นายสุนทร เขียวน้ำเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕. นาง ณัชชา ศรีสุกใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๖. นางสาวบุณยาพร คำสินธ์ุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๗.นางสาวนิสสรณ์ กีรติพิพัฒนาพร กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๘.นายสุกฤษฎิ์ เมธาประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๙.นางดวงเดือน ไชยวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒
๑๐.นายการุน เขียมทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕
๑๑.นายมุรธา สุขเกษม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑๒.นางสาวสิรินาถ ศรีประทุมวงศ์ กลุ่มสารระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2560,14:11   อ่าน 1337 ครั้ง