Black Ribbon

ติดต่อโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

school1

 

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

     
 

อักษรย่อ

พ.บ.

     
 

ตราประจำโรงเรียน

"ตราช้างหมอบชูคบเพลิง" ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
- ส่วนล่างเป็นลักษณะครึ่งวงกลม  เขียนอักษรว่า "พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี"

- ส่วนกลาง เป็นรูปช้างหมอบ  หมายถึงวัดช้าง ซึ่งเรียนตั้งอยู่

- ส่วนบน เป็นคบเพลิง  หมายถึงแสงสว่างแห่งความรู้

     
 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ชมพู  (หมายถึง ความมีเกียรติ ความมีศักดิ์ศรี  มีความร่าเริง  มีความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

     
 

สัญลักษณ์

หลวงพ่อป่าแก้ว  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดป่าแก้ว  ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่

     
 

คติธรรม

วายาเม  เถว  ปุริโส เกิดเป็นคนต้องมีความเพียร

     
 

คำขวัญ

ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  มีระเบียบวินัย

     
 

 ปรัชญา

สุขภาพดี  ความรู้เยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 

     
   ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกลีลาวดี

 

 

9-8-2553 21-49-27

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th