Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.) และ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMART Class Project)

รายละเอียดและใบสมัคร>>คลิกดาวน์โหลด

2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS)

รายละเอียดและใบสมัคร>>คลิกดาวน์โหลด

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


     โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

รายละเอียดและใบสมัคร>>คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

กลุ่มวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-425070 ต่อ 113

 

 

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th