Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

2

 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.และ ม.ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดนักเรียน) โดยใช้หลักฐานการสมัคร ดังนี้

(1) ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์)
(2) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ชุด

(3) หลักฐานการสำเร็จการหรือใบรับรอง

(4) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
(5) 
รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด นิ้วครึ่ง จำนวน รูป

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ม.ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

  

>>รายละเอียดการรับสมัครห้องเรียนปกติ ม.1

 

>>รายละเอียดการรับสมัครห้องเรียนปกติ ม.4

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th