โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
คณะผู้บริหาร

นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายวิชัย ไหมจุ้ย
รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

นางเก็จวลี กรีธาธร
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

นางณิชชา ชันแสง
หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการชุมชน