โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอรุณ สรรพคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายวิชัย ไหมจุ้ย
รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

นางเก็จวลี กรีธาธร
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

นางณิชชา ชันแสง
หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการชุมชน