โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
คณะผู้บริหาร

นายอรุณ สรรพคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนพล เริ่มคิดการณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุวภัทร ช้างนะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิชัย ไหมจุ้ย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาววิเชียร กลีบจงกล
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

นางวาสนา ภัทรวิกรัยกุล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการชุมชน