โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ      (MISSION)

1.   ส่งเสริม ให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2.   พัฒนาบุคลากร ให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3.   พัฒนาระบบการบริหารให้ได้มาตรฐานสากล บนพื้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.   พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา เสริมคุณค่าความรู้ ซึมซับสู่คุณธรรม บนพื้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.   พัฒนาหลักสูตร ให้มีความหลากหลาย ใส่ใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากลเป้าประสงค์      (GOALS)

นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและเทคโนโลยี  มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถสื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก