โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์      (VISION)

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานเป็นมาตรฐานสากล 

สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

“A Leading Organization   International Standard Working 

 Developing the Potential as World Citizen”


ปรัชญา

สุขภาพดี  ความรู้เยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”“สุขภาพดี  ความรู้เยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม