โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
tn IMG 1632

พ.ศ. 2444

พระสุวรรณมุณี (หลวงปู่ฉุย) วัดคงคาราม แต่ครั้งยังเป็นพระผู้น้อยได้ดำเนินการสอนศิษย์วัดและลูกหลาน ชาวบ้านได้อ่านเรียนภาษาไทยจนสามารถตั้งเป็นโรงเรียนประถมชื่อ บำรุงไทย ต่อมากิจการเจริญขึ้นเป็นลำดับ และยังได้รับนักเรียนจากวัดพลับพลาชัยที้หยุดกิจการลงมารวมด้วย

  

พ.ศ. 2454

กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเรียนบำรุงไทย เป็นโรงเรียนของรัฐบาล เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดเพชรบุรี (วัดคงคาราม)"

  

พ.ศ. 2473

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี (คงคาราม)"

  

พ.ศ. 2494

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเพชรบุรี (วัดคงคาราม)"

  

พ.ศ. 2497 - 2498

สมัยนายโกวิทย์  ต่อวงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งเคยเป็นวัดเก่า 4 วัด คือ วัดช้างใหญ่  วัดป่าแก้ว  วัดโคกมะกรูด  และวัดอินทคีรี  และ พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม. 1 ถึง ม. 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นชาย และเปิดรับระดับเตรียมอุดมศึกษาเป็นสหศึกษา

  

พ.ศ. 2543

เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รับนักเรียนหญิงในชั้น ม. 1 เป็นรุ่นแรก

  

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)

โรงเรียนมีอายุครบ 106 ปี แห่งการก่อตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ  (นับจากปี พ.ศ. 2454 ที่ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล)  ภาพบางส่วนในอดีตของชาวน้ำเงินชมพู